Uitvoering hervorming BWRO – opmerkingen van de gemeenten

Hervorming Brussels Wetboek Ruimtelijke Ordening (BWRO) – opmerkingen van de gemeenten

Brief van de Vereniging

 

Op 6 november 2017 zond Brulocalis naar minister-president Rudi Vervoort de synthese van de technische opmerkingen van de diensten stedenbouw betreffende de uitvoeringsbesluiten van het BWRO in verband met:

  • de wijzigingen van gebruik die aan een stedenbouwkundige vergunning onderworpen zijn;
  • de handelingen en werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning, voorafgaand advies of medewerking van een architect.

Brulocalis:

  • dringt erop aan dat de doelstellingen van administratieve vereenvoudiging in geen geval nagestreefd mogen worden ten koste van de kwaliteit van de ruimtelijke ordening en de bescherming van zwakke functies zoals huisvesting;
  • wenst in het bijzonder de aandacht van de regering te vestigen op de problematiek van de wijzigingen van gebruik die aan een stedenbouwkundige vergunning onderworpen zijn.

Het eventueel onderbrengen van de horecazaken in één gebruikscategorie zou indruisen tegen het stadsvernieuwingsbeleid van de gemeenten.

Een dergelijke evolutie lijkt volledig in tegenspraak met een van de doelstellingen van het besluit van de Brusselse regering van 12 december 2002 betreffende de aan een stedenbouwkundige vergunning onderworpen wijzigingen van gebruik. De memorie van toelichting bij dat besluit stelt onder meer dat het noodzakelijk is toezicht te houden op veranderingen in gebruik van handelszaken waarvan de aard weinig verenigbaar is met de zwakke functies (huisvesting, groene ruimte, ...) die in het gewestelijk bestemmingsplan worden verdedigd. Dat toezicht kan overigens ook een zekere commerciële mix helpen waarborgen.

In het besluit worden 6 verschillende categorieën onderscheiden in de horeca. Voor elk van de categorieën is een stedenbouwkundige vergunning vereist, evenals voor de overgang van de ene naar de andere categorie.

De overgang van de ene horeca-categorie naar de andere (met producten ter plaatse te verbruiken of mee te nemen) vergt volgens ons dan ook een zorgvuldige analyse, om een harmonieuze integratie van de handelszaken in hun onmiddellijke omgeving en hun verenigbaarheid met de woonfunctie te waarborgen.

Terwijl sommige bedrijven, afhankelijk van hun aard en geografische ligging, overlast kunnen veroorzaken voor omwonenden, geldt dat immers in het bijzonder voor horeca-inrichtingen, temeer daar er voor de exploitatie van veel inrichtingen geen milieuvergunning vereist is.

Context

 

Het Brussels Parlement heeft het ontwerp van ordonnantie tot hervorming van het BWRO op 13 oktober 2017 goedgekeurd.

De inwerkingtreding zal in 2 fasen plaatsvinden:

  • onmiddellijke inwerkingtreding (10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad) voor de planning, stedenbouwkundige voorschriften en informatie;
  • uitgestelde inwerkingtreding (1 jaar na publicatie in het Belgisch Staatsblad) voor de andere materies, waardoor de effectieve uitvoering van de nieuwe regels op de best mogelijke manier voorbereid kan worden (goedkeuring van de uitvoeringsbesluiten, communicatie, vorming, aanpassing van informatica en administratieve tools).

Op 27 september presenteerde de regering haar prioriteiten voor 2017-2018 in het kader van de Strategie 2025 voor Brussel.

In doelstelling 8 "Ontwikkeling van de handel van morgen geïntegreerd in de stad" wordt een verlichting van de stedenbouwkundige verplichtingen vastgelegd, die zou gebeuren via de goedkeuring van een besluit betreffende de wijzigingen van gebruik en een besluit betreffende werkzaamheden van ondergeschikt belang die vrijgesteld zijn van vergunning, openbaar onderzoek of voorafgaande kennisgeving.

Info

 


« Terug
Publicatiedatum
07-11-2017
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links