Structureel overleg, borg voor kwaliteit

In het kader van het debat rond decumul stellen Groen en Ecolo voor om de overlegrol van Brulocalis te versterken. Brulocalis juicht dat toe.

Naar aanleiding van het debat betreffende de decumul stellen Zoé Genot (Ecolo) en Bruno De Lille (Groen) een "uitbreiding van de bevoegdheden" voor van Brulocalis, "wiens rol reeds is de lokale verkozenen informatie te verschaffen over de wijzigingen in de gewest-, gemeenschaps- of federale regelgeving en hun eisen kracht bij te zetten". "Voor bepaalde teksten wordt de Economische en Sociale Raad reeds automatisch geraadpleegd. We zouden Brulocalis daar zeer goed aan kunnen toevoegen. Dat zou de procedure niet verlengen en zou misschien zelfs efficiënter zijn dan nu."

Brulocalis-voorzitter Marc Cools is verheugd om dit voorstel van structureel overleg. Voor hem "vergt de verbetering van het bestuur structureel overleg tussen gewest en gemeenten, opdat alle politieke, wetgevende en administratieve processen – zodra ze een impact hebben op het gemeentelijk niveau – rekening zouden houden, met het oog op efficiëntie, met de realiteit van het gemeentelijk niveau en gebruik maakt van de knowhow, ten behoeve van de burger, die een beroep doet op heel wat diensten van het lokaal niveau."

Overleg: een constante vraag van Brulocalis sinds hun memorandum


Zo positioneerde het recentste gewestelijke memorandum aan de huidige Brusselse regering zeer duidelijk de visie van de gemeenten, gesynthetiseerd door Brulocalis (pg 1-2):

"Daarom wil de Vereniging - die de doelstellingen van democratische inspraak ten volle onderschrijft - in het vooruitzicht van een duurzame ontwikkeling van onze samenleving, dat men de gemeenten de nodige middelen verschaft om alle bevoegdheden van gemeentelijk belang te kunnen uitoefenen.

Daarbij moeten de volgende principes voor ogen gehouden worden: (…)stelselmatig overleg in het kader van een gestructureerd partnership met de lokale besturen en hun vereniging, wanneer er sprake is van maatregelen die leiden tot bijkomende uitgaven of minder inkomsten of die gevolgen hebben op regelgevend of organisatorisch vlak voor de lokale besturen, overeenkomstig de principes van goed bestuur tot regeling van de betrekkingen tussen verschillende bestuursniveaus.

De Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mag niet ontbreken in die dialoog tussen het Gewest en de lokale besturen."

Niet-structureel overleg in het regeerakkoord


Het meerderheidsakkoord van 2014 bereidde het terrein voor van het debat over goed bestuur en voorzag reeds in overleg met de gemeenten … maar jammer genoeg niet structureel.

Daarom pleitte Brulocalis in haar analysenota van het regeerakkoord voor dit structureel overleg.

Brulocalis, Brusselse actor


Brulocalis en de Conferentie van Burgemeesters worden gelukkig regelmatig geraadpleegd door het Gewest. Alle dossiers oplijsten zou een omslachtige klus zijn, maar wij wijzen op de ordonnantie vervuilde bodem, de ordonnantie ontwikkelingssamenwerking, het project met betrekking tot een tweede autovrije dag, de verwachte hervorming van de Wegcode, het ontwerp van gewestelijk plan voor duurzame ontwikkeling …

… Maar de lokale besturen moet ook geraadpleegd worden wanneer er wijzigingen voorbereid worden aan de Nieuwe Gemeentewet, wanneer het Gewest beschikkingen treft betreffende de financiering van de gemeenten of de contractualisering tussen gemeenten en Gewest.
 
« Terug

Auteur

Marc Cools
Publicatiedatum
18-01-2018
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links