Regularisatie studiejaren: nieuw stelsel vanaf 1 december 2017

Vanaf 1 december 2017 verdwijnt de gratis diplomabonificatie in het openbaar ambt en krijgen alle ambtenaren, ongeacht of zij statutair of contractueel zijn, de mogelijkheid om hun studiejaren af te kopen op het moment dat zij dat wensen.

De wet van 2 oktober 2017 betreffende de harmonisering van het in aanmerking nemen van studieperioden voor de berekening van het pensioen verscheen in het Belgisch Staatsblad van 24 oktober (inforum nr 314993) en treedt in werking op 1 december a.s.

De hervorming die deze wet met zich meebrengt, zal een duidelijke impact hebben op de pensioenen van het personeel van de lokale overheden, of het nu gaat om statutairen of contractanten.

De hervorming heeft enkel betrekking op het bedrag van het pensioen en wijzigt niets aan de voorwaarden voor het verkrijgen van het recht op pensioen, d.w.z. de leeftijd waarop iemand kan vragen om met (brug)pensioen te gaan.

A. Hervorming van het stelsel voor statutairen

1. Wat het statutair personeel betreft, wordt de gratis diplomabonificatie afgeschaft voor de berekening van de pensioenen die ingaan vanaf 1 december 2018.

2. Gebruik maken van de bonificatie blijft wel volledig mogelijk voor de ambtenaar wiens eerste mogelijke ingangsdatum van het brugpensioen uiterlijk op 1 december 2018 valt, ongeacht de datum waarop het (brug)pensioen eventueel genomen wordt.

Personen die uiterlijk op 1 december 2017 in voltijdse of deeltijdse disponibiliteit zijn vóór het pensioen of een soortgelijke situatie, en alle andere personen die, indien zij daarom hadden verzocht, in dezelfde situatie geplaatst hadden kunnen worden uiterlijk op 1 december 2017.

3. Ambtenaren die niet voldoen aan de voorwaarden voor het behoud van de volledige en gratis bonificatie van studiejaren, maar die uiterlijk op 1 december 2017 een definitieve benoeming (of proeftijd) hebben, kunnen een gedeeltelijke bonificatie krijgen.

Deze gedeeltelijk gratis bonificatie omvat het gedeelte van de studiejaren dat gelijk is aan de verhouding tussen de duur van de loopbaan die in aanmerking komt voor de anticipatievoorwaarde verworven op 1 december 2017 en de volledige loopbaan (45 jaar).

De resterende studiejaren die niet onder deze gedeeltelijk gratis bonificatie vallen, kunnen afgekocht worden.

4. Een persoon die niet aan de in punt 2 en 3 bedoelde voorwaarden voldoet, is onderworpen aan de nieuwe regeling, d.w.z. de mogelijkheid om op een tijdstip naar keuze maar wel vóór de datum van oppensioenstelling zijn studiejaren af te kopen om het bedrag van zijn pensioen te verhogen.

5. Elk geregulariseerd studiejaar wordt in aanmerking genomen ten belope van 1/60 van het referentieloon dat als basis dient voor de berekening van het pensioenbedrag.

6. De regularisatiebijdrage wordt ongeacht het bedrag ervan door de fiscus gelijkgesteld met een socialezekerheidsbijdrage en is dus fiscaal aftrekbaar.

7. In tegenstelling tot het principe van de gratis diplomabonificatie is het nu mogelijk om studieperiodes te regulariseren voor een diploma dat niet vereist was voor de uitoefening van de functie.

B. Hervorming van het stelsel van loontrekkenden (van toepassing op contractanten)

1. Het stelsel dat momenteel van kracht is, werd ingevoerd bij koninklijk besluit nr. 50 van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers. Dat biedt loontrekkenden de mogelijkheid om studiejaren af te kopen op voorwaarde dat zij de aanvraag binnen 10 jaar na afronding van hun studie indienen.

2. De belangrijkste wijzigingen die de wet van 2 oktober 2017 invoert, zijn de volgende:

  • De periode voorafgaand aan het jaar van de 20e verjaardag kan ook geregulariseerd worden.
  • De regularisatie moet niet meer plaatsvinden binnen tien jaar na het behalen van het diploma.
  • De aanvraag moet ingediend zijn vóór de aanvangsdatum van het pensioen.
  • De diploma's die in aanmerking komen, zijn universitaire diploma's, niet-universitair hoger onderwijs, hoger technisch onderwijs, maritiem en kunstonderwijs.
  • Het diploma moet effectief behaald zijn.
  • Jaren waarin men blijven zitten is, kunnen niet geregulariseerd worden.
  • Jaarlijks worden geregulariseerde studies gevaloriseerd voor 266,67 euro per jaar (alleenstaande) en 333,33 euro per jaar (gezin).
  • De regularisatie is van toepassing op pensioenen die ten vroegste op 1 december 2018 in werking treden.

C. Gemeenschappelijke bepalingen

1. De prijs voor de afkoop van een studiejaar is vastgesteld op 1.500 euro. Die prijs is echter alleen van toepassing indien de aanvraag ingediend wordt vóór 1 december 2020 of binnen tien jaar na het behalen van het diploma.

Een korting van 15% wordt toegekend voor aanvragen ingediend tussen 1 december 2017 en 30 november 2019, maar dat geldt enkel voor statutairen.

Indien de regularisatieaanvraag niet ingediend wordt vóór 1 december 2020 of meer dan tien jaar na het behalen van het diploma, wordt bij de berekening van het bedrag rekening gehouden met de pensioenverhoging die het resultaat is van de regularisatie, intresten en de mortaliteitstabellen.

2. De aanvraag tot regularisatie van de studiejaren moet ingediend worden op papier of idealiter elektronisch via mypension.be.

3. Men kan maximaal 2 regularisatieaanvragen indienen in alle stelsels (met inbegrip van het stelsel voor zelfstandigen).

4. Met uitzondering van personen die er belang bij hebben hun regularisatieaanvraag op zeer korte termijn in te dienen, is het raadzaam om tot begin maart 2018 te wachten met het indienen van de aanvraag, zodat de website mypension.be volledig bijgewerkt is en rekening houdt met de hervorming en alle nodige informatie bevat.

D. Opgelet: waarschijnlijk inwerkingtreding op 1 december!

Het wetsontwerp met betrekking tot het niet in aanmerking nemen van diensten gepresteerd als niet-vastbenoemd personeelslid voor een pensioen van de overheidssector, tot wijziging van de individuele responsabilisering van de provinciale en lokale overheden binnen het Gesolidariseerde pensioenfonds, tot aanpassing van de reglementering inzake aanvullende pensioenen, tot wijziging van de modaliteiten van de financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen en tot bijkomende financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen, dat momenteel in het Parlement voorligt, zal wellicht in werking treden op 1 december 2017.

Voor personen die vanaf 1 december 2017 benoemd worden, zullen de dienstjaren als contractant dus niet langer in aanmerking genomen worden bij de berekening van het ambtenarenpensioen, aangezien het huidige stelsel vervangen zal worden door een gemengd pensioenstelsel.

Info

Via de website van de Federale Pensioendienst: www.koopuwstudiejaren.be

« Terug
Publicatiedatum
16-11-2017
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links