Rechtspraak bevestigt wettigheid van heffingen op gsm-antennes

Op 8 maart 2018 veroordeelde het Hof van Beroep te Brussel telecomoperator Orange tot de betaling van het bedrag aan belastingen dat de gemeente Schaarbeek heft op antennes voor mobiele telefonie.

Problematiek


De meeste Brusselse gemeenten worden al jaren geconfronteerd met aanzienlijke moeilijkheden die verband houden met geschillen tussen hen en de operatoren van mobiele telefonie. Die laatste beroepen zich immers met name op artikel 97 en 98 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven met het oog op de vrijstelling van gemeentebelastingen op antennes, masten en zendmasten voor mobiele telefonie.

Overeenkomstig het grondwettelijk beginsel van de fiscale autonomie van de gemeenten is in de rechtspraak van de Raad van State en van het Grondwettelijk Hof (arrest nr 189/2011 van 15.12.2011) het recht van de gemeenten vastgelegd om belastingen te heffen op bepaalde telecommunicatie-infrastructuren.

De jurisdicties van de gerechtelijke orde zijn evenwel minder categoriek. Zo verklaarde het Brusselse Hof van Beroep in een arrest van 5 september 2013 (Oudergem v. Belgacom) de door de gemeenten geheven belastingen op antennes nietig.


Acties van Brulocalis


Brulocalis heeft altijd gepleit - en zal dat blijven doen - voor elke maatregel die de duurzaamheid van openbare dienstverlening waarborgt. Aangezien die laatste een eerlijke en billijke financiering vergen, is de kwestie van de rechtmatigheid van de belastingen op gsm-antennes belangrijk voor het evenwicht van de gemeentefinanciën.

Brulocalis stelde in zijn gewestelijk memorandum 2013: "Sinds enkele jaren willen de gemeenten een rechtvaardigere vergoeding voor de terbeschikkingstelling van het openbaar domein. De Vereniging heeft het Gewest reeds geïnterpelleerd over de nood aan een instrument ter vergoeding van de dienst die verleend wordt aan de concessiehouders die veel openbare ruimte inpalmen voor allerlei werken zoals het leggen van leidingen, kabels en andere vaste of mobiele installaties. Bepaalde gebruikers van de openbare ruimte, waaronder de operatoren van een openbaar telecommunicatienetwerk of intercommunales, menen omwille van specifieke wettelijke bepalingen vrijgesteld te zijn van taksen en retributies. De gemeenten de mogelijkheid bieden een retributie te vestigen als tegenprestatie voor de terbeschikkingstelling van het openbaar domein is een maatregel die dringend geconcretiseerd moet worden. De Vereniging vraagt in dat kader dat het Gewest, in samenspraak met de gemeenten, een doeltreffend systeem zou uitwerken van compensaties bij bezetting van het openbaar domein."

Beslissing van het Hof van Beroep


In zijn arrest van 8 maart 2018 erkende het Hof van Beroep te Brussel de rechtmatigheid van de invoering van een gemeentebelasting voor de plaatsing van telefoonantennes.

Het Hof merkt meer in het bijzonder het volgende op:
• De reglementen tot invoering van de betwiste heffing zijn niet in strijd met het in artikel 10, 11 en 172 van de Grondwet vastgelegde gelijkheidsbeginsel.
• De betwiste heffing vormt een compenserende en ontradende maatregel tegen de proliferatie van antennes voor mobiele telefonie en berust dus op een redelijke rechtvaardiging in verhouding tot het nagestreefde doel.
• De betwiste belastingen zijn derhalve niet in strijd met het beginsel van vrijheid van handel en industrie.
• Het territorialiteitsbeginsel is in acht genomen, aangezien het verband tussen de gemeente Schaarbeek, die de betwiste belastingen heeft ingevoerd, en de grondslag van de heffing de aanwezigheid van antennes op het grondgebied van de gemeente is.
• Het beginsel van de vrijstelling van de goederen van de overheden bestemd voor een activiteit van openbare dienstverlening is in dit geval niet van toepassing. De schakelantennes voor mobiele telefonie van de nv Orange Belgium zijn immers goederen die middelen voortbrengen of winst voor hun eigenaars.

Bevestiging op 7 juni 2018


In zijn arrest van 7 juni 2018 erkende opnieuw het Hof van Beroep te Brussel de rechtmatigheid van de invoering van een gemeentebelasting voor de plaatsing van telefoonantennes.

Info

« Terug

Auteur

Sacha LEFEVRE
Publicatiedatum
29-06-2018
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links