Ontwerpbesluit ter uitvoering van BWRO en OMV - Brulocalis brengt initiatiefadvies uit

Brulocalis bracht op 2 mei 2019 een schriftelijk initiatiefadvies uit over 10 ontwerpbesluiten ter uitvoering van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) en de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen (OMV). Dit advies werd opgesteld in nauw overleg met de gemeentebesturen.

Het onderzoek van de ontwerpbesluiten, dat op zeer korte termijn werd gevoerd, heeft tot talrijke opmerkingen geleid. Dat toont eens te meer aan hoe belangrijk het is om overleg te plegen met de gemeenten.

Brulocalis heeft aan de regering gevraagd:

  • Rekening te houden met de opmerkingen van de gemeenten en openstaande vragen te beantwoorden;
  • De nodige aanpassingen te doen in het informaticaplatform Nova 5, in de geest van de principes van administratieve vereenvoudiging;
  • De gemeentebesturen te voorzien van technische en pedagogische ondersteuningsmiddelen die zinvol kunnen zijn bij de uitvoering van deze hervorming;
  • Financiële ondersteuning te voorzien om de diensten stedenbouw en milieu te versterken, zowel voor wat het personeel betreft als voor de computerapparatuur van de departementen.

Onze vereniging betreurt het feit dat de besluiten laattijdig worden opgesteld en zonder dat daarbij overleg wordt gepleegd met de betrokken partijen die ze moeten toepassen.

Het Handvest inzake lokale autonomie voorziet in artikel 4, 6° dat de lokale autoriteiten, voor zover mogelijk, tijdig en op gepaste wijze dienen te worden geraadpleegd over de planning en de besluitvormingsprocedures aangaande alle zaken die hen rechtstreeks raken.

Dit principe houdt eveneens de budgetneutraliteit van maatregelen op gewestelijk niveau in, alsook op andere niveaus, wanneer ze een impact hebben op lokale besturen. Om dat te doen, moet ze de financiële en administratieve gevolgen voor lokale overheden evalueren bij elke geplande beslissing. In geval van een negatieve impact op de financiën en het bestuur van de lokale overheden, moet de betrokken instantie de nodige compenserende maatregelen nemen. 

Context

 

Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) en de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende milieuvergunningen (OMV) maakten het voorwerp uit van een belangrijke legislatieve hervorming na de goedkeuring van de ordonnantie van 30 november 2017. 

Op 28 februari en 6 maart 2019 heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in eerste lezing verschillende ontwerpbesluiten goedgekeurd die verband houden met deze hervorming ter uitvoering van het BWRO en de OMV.

Zie ook

 

Brief van 2 mei 2019 aan minister-president Rudi Vervoort + advies van Brulocalis

 
« Terug

Auteur

Olivier EVRARD
Publicatiedatum
11-06-2019
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links