Nieuwe gemeentelijke bestuursperiode: vaststelling bezoldiging verkozenen

De nieuw opgerichte gemeenteraden moeten een algemene beslissing nemen over de bezoldiging van hun mandatarissen in de maand van hun installatie, overeenkomstig de bepalingen van de ordonnantie van 14 december 2017.

De gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen heeft de transparantieverplichtingen van de lokale besturen grondig hervormd en versterkt.

In bijgaand document onderzoeken wij de praktische uitvoering van artikel 4 en 5, die betrekking hebben op de algemene beslissingen die de nieuwe gemeenteraden binnen een maand na hun installatie moeten nemen, maar ook op de nieuwe OCMW-raden en de vernieuwde bestuursorganen van de autonome gemeenteregieën, intercommunales en gemeentelijke vzw's.

Een overzicht van de essentiële elementen van de hervorming die behouden en uitgevoerd moeten worden, enkel met betrekking tot de gemeenteraden:

 • Elke gemeenteraad moet binnen een maand na de volledige vernieuwing een algemene beslissing nemen.
 • Dit is een belangrijk document dat tot doel heeft om voor een periode van 6 jaar het algemene kader voor de bezoldiging van haar mandatarissen vast te stellen.
 • De algemene beslissing moet de volgende informatie bevatten:
  • het bedrag en de wijze van bezoldiging, de voordelen van alle aard en de representatiekosten die de burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden genieten
  • een inventaris van de instrumenten die nodig worden geacht voor de uitvoering van de functie en ter beschikking worden gesteld van de mandatarissen
 • Het presentiegeld dat aan een gemeenteraadslid wordt toegekend, moet tussen 75 en 200 euro bruto bedragen.
 • De voordelen in natura die aan de gemeenteraadsleden worden toegekend, mogen niet meer bedragen dan 5 maal het maximumbedrag van het presentiegeld, zijnde een totaal van 1.000 euro bruto.
 • Burgemeesters en schepenen kunnen aanspraak maken op representatiekosten.
 • De voorwaarden voor de toekenning en de verdeling van de representatiekosten moeten door het college van burgemeester en schepenen worden vastgesteld.
 • Burgemeesters en schepenen kunnen slechts in aanmerking komen voor voordelen van alle aard en representatiekosten voor zover die verband houden met de uitoefening van hun functie.
 • Geen enkele mandataris kan een kredietkaart, groepsverzekering of maaltijdcheques krijgen.
 • De algemene beslissingen van de gemeenteraden worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (goedkeuringstoezicht).
 • Telkens als er een wijziging wordt vastgesteld, moeten de algemene beslissingen aangepast en opnieuw goedgekeurd worden.
>> download het volledige artikel (pdf - in het Frans)

Wettelijke basis


Gezamenlijk uitvoeringsbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende uitvoering van artikel 5, 1e lid, van de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen, BS 16 oktober 2018 - Inforum 324558

Omzendbrief van 20 november 2018 betr. de toepassing van de nieuwe gezamenlijke ordonnantie op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017, BS 30 november 2018 - Inforum 325456

« Terug

Auteur

Hadrien DASNOY
Publicatiedatum
20-12-2018
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links